Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.WARSZAWSKIWIR.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (dalej zwanych „Użytkownikami”) serwisu internetowego www.warszawskiwir.pl (dalej zwanego „Serwisem”), stanowiącego własność Administratora danych osobowych określonego w ust. 1.B. poniżej, a także określa zasady wykorzystywania plików Cookies w Serwisie oraz profilowania.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) jest WWB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000455571, REGON: 146594733, NIP: 5213645841, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, adres e-mail: kontakt@warszawskiwir.pl (dalej zwana: „Spółką”).
  3. Użytkownikami Serwisu są osoby korzystające z usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
  1. Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.
  2. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach:
   1. umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności umożliwienie rejestracji kont w Serwisie, zapewnienia obsługi tego konta, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;
   2. umożliwienie dokonywania rezerwacji wybranych rejsów turystycznych po Wiśle oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego znajdującego się w Serwisie oraz zapewnienie komunikacji z Użytkownikami;
   3. prowadzenie marketingu usług świadczonych przez Spółkę, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi dostarczania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
   4. rozpoznawania reklamacji Użytkowników;
   5. zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
   6. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej;
   7. tworzenia profilów osobowościowych Użytkowników (tzw. profilowanie).
 3. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
  1. Spółka gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, o ile zostaną one dobrowolnie podane:
   1. imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy;
   2. adres zamieszkania lub adres siedziby przedsiębiorcy;
   3. numer PESEL lub numer NIP;
   4. adres e-mail;
   5. numer telefonu.
  2. Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery Spółki w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.
 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Spółka przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
   1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.
   4. art. 22 ust. 2 lit. c RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na profilowanie swoich danych osobowych.
  2. Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery Spółki w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.
  3. Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Spółkę usług za pośrednictwem Serwisu.
 5. ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Spółka zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:
   1. dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO,
   2. Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
   3. dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przez Spółkę udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
    1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
    2. jest to konieczne w celu realizacji usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu – w tym przypadku Spółka udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług;
    3. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;
    4. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobieganie im, a także rozwiązywanie innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
    5. jest to koniecznie z uwagi na dochodzenie należności oraz innych roszczeń przysługujących Spółce;
   4. w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe mogą być również udostępnianie zaufanym podmiotom trzecim, które Spółka upoważniła lub którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem usług przez Spółkę, tj. np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom hostingowym, pracownikom, współpracownikom itp., jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności;
   5. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w których zostały zgromadzone;
   6. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;
   7. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
  2. Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery Spółki w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.
  3. Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Spółkę usług za pośrednictwem Serwisu.
 6. POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Każdy Użytkownik ma prawo:
   1. wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Spółkę;
   2. żądania poprawienia danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Spółkę dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
   3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
   4. żądania usunięcia danych osobowych;
   5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
   6. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
   7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika właściwego oświadczenia woli:
   1. drogą pocztową na wskazany w ust. 1.2. adres Spółki;
   2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@warszawskiwir.pl.
  3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. MECHANIZM COOKIES
  1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
  2. Pliki Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
  3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika plików Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
  4. Pliki Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
  5. Pliki Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
  6. Spółka zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Spółka oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
  7. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików Cookies:
   1. „niezbędne” pliki Cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
   2. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
   5. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające poprzez profilowanie dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
  9. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
   1. Mozilla Firefox
   2. Internet Explorer
   3. Edge
   4. Google Chrome
   5. Safari
   6. Opera
 8. PROFILOWANIE
  1. Spółka w sposób automatyczny tworzy profile osobowościowe Użytkowników, co stanowi tzw. profilowanie – sposób przetwarzania danych osobowych, polegający na wykorzystaniu udostępnianych danych osobowych do analizy zachowania Użytkowników, w celu bardziej szczegółowej personalizacji reklam i treści prezentowanych Użytkownikom przez Spółkę.
  2. Profilowanie odbywa się w oparciu o następujące kryteria:
  3. Wyrażenie zgody na profilowanie jest dobrowolne.
 9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Spółka poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także przekazana za pośrednictwem konta.
  2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Spółkę.
  3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: ????.
 10. KONTAKT Z NAMI
  1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@warszawskiwir.pl.