Regulamin najmu łodzi

Regulamin najmu łodzi osobom nieposiadającym patentu motorowodnego i osobom posiadającym patent motorowodny.

 1. Niniejszy Regulamin najmu łodzi określa szczegółowe zasady i warunki najmu łodzi osobom nieposiadającym patentu motorowodnego i posiadającym patent motorowodny, realizowanego za pośrednictwem przystani „Warszawski Wir” („Przystań”), zarządzanej przez spółkę WWB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455571, NIP: 525-25-46-149, REGON:146497987, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („Spółka”).
 2. Tytuły prawne do łodzi wykorzystywanych do wypożyczania („Łodzie”) przysługują podmiotom współpracującym ze Spółką na podstawie odrębnie zawartych umów o współpracy („Kontrahenci”). Lista podmiotów, o których mowa powyżej dostępna jest na stronie internetowej warszawskiwir.pl oraz na terenie Przystani. Spółka udostępnia te dane na każde żądanie osoby zainteresowanej.
 3. Łodzie spełniają wymagania przepisów prawa w zakresie żeglugi śródlądowej i wyposażone są zgodnie z obowiązującym prawem. Łodzie, w zakresie wymaganym przez prawo, kierowane są przez pracowników Spółki i pracowników Kontrahentów, posiadających odpowiednie uprawnienia.
 4. Łodzie posiadają aktualne polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC i NNW, zwalniające najemcę z odpowiedzialności w przypadku kolizji pod warunkiem użytkowania sprzętu w sposób właściwy i zgodny z jego przeznaczeniem.
 5. W celu wynajęcia łodzi należy dokonać rezerwacji:
  • za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Spółki: www.warszawskiwir.pl;
  • za pomocą poczty elektronicznej rezerwacje@warszawskiwir.pl;
  • telefonicznie 576 75 76 79;
  • osobiście, w miejscu lokalizacji Przystani.
 6. Każdy najemca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Spółki i pracowników podmiotów współpracujących.
 7. Najemca w dniu rejsu musi mieć ukończone 18 lat i nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Najemca wynajmujący łódź wymagającą uprawnień zobowiązany jest do okazania ważnego patentu motorowodnego i dowodu osobistego.
 9. Najemca wynajmujący łódź niewymagającą uprawnień, zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i drugiego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość.
 10. Pasażerowie, którzy w dniu Rejsu nie ukończyli 18 lat mogą uczestniczyć w Rejsie wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby dorosłej.
 11. Minimalna ilość uczestników rejsu to 2 osoby.
 12. Wynajęcie łodzi następuje na podstawie podpisanej umowy wynajmu łodzi i uiszczeniu opłaty za najem z góry.
 13. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu pobierana jest kaucja. Wysokość kaucji zależy od rodzaju łodzi i charakteru umowy.
 14. Najemca nie może podnajmować łodzi i wyposażenia osobom trzecim.
 15. Najemca odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić jego stan techniczny i wizualny oraz kompletność wyposażenia w szczególności w środki ratunkowe, co potwierdzi podpisując umowę wynajmu.
 16. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za przebieg rejsu, zachowanie swoich gości, ewentualne szkody materialne i obrażenia u wszystkich uczestników zdarzeń, powstałe w czasie użytkowania sprzętu.
 17. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Spółki i podmiotów współpracujących:
  • z tytułu wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu;
  • nie stosowania się do poleceń personelu wypożyczalni;
  • nie zastosowania się do instrukcji wydanych przed rejsem w formie szkolenia z zasad poruszania się łodzią po szlakach żeglugowych.
 18. W trakcie odbywania Rejsu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • przybijania do brzegu w czasie całego rejsu, chyba że zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie;
  • wyłączania silnika w czasie rejsu łodzią wynajętą bez patentu;
  • wylewania do Wisły substancji, wyrzucania śmieci lub jakichkolwiek innych przedmiotów;
  • przyjmowania środków odurzających lub pozostawania pod wpływem środków odurzających w trakcie Rejsu;
  • palenia tytoniu;
  • skoków z Łodzi do wody;
  • wychylania się, wysuwania rąk, nóg lub przedmiotów poza burtę Łodzi, mogących skutkować powstaniem zagrożenia zdrowia lub życia;
  • zabierania na pokład Łodzi większej liczby Pasażerów niż wynika to z zawartej umowy;
  • wnoszenia na Łódź substancji łatwopalnych, żrących lub wybuchowych oraz używania otwartego ognia;
  • wykorzystywania Łodzi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  • wprowadzania na Łódź zwierząt;
  • połowu ryb.
 19. Jeżeli z winy najemcy zajdzie konieczność holowania łodzi do Przystani, poniesie on koszty związane z potrzebą uruchomienia procedury holowania co wiąże się z utratą kaucji do wysokości 300 złotych.
 20. Wynajmujący ma prawo odmówić wynajęcia łodzi osobom:
  • których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środków odurzających;
  • niestosujących się do poleceń obsługi przystani;
  • w sposób rażący lub uporczywy naruszających ustalony porządek lub zagrażających bezpieczeństwu innych;
  • naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia, o których mowa w ust. 18 powyżej;
  • w przypadku Rejsu Łodzią sportową – będących pod jakimkolwiek wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także niestosujących się do poleceń obsługi przystani w zakresie bezpieczeństwa (zapięcie pasów, założenie kapoków itp.).
 21. Na czas Rejsu każdy z Pasażerów otrzyma kamizelkę ratunkową, którą zobowiązany jest mieć założoną przez cały okres trwania Rejsu.
 22. Pasażerowie oświadczają, że ich stan zdrowia umożliwia udział w Rejsie oraz zobowiązują się do poinformowania pracownika Warszawskiego Wiru o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach, które mogą mieć jakiekolwiek znaczenie dla ich bezpieczeństwa w trakcie Rejsu.
 23. Z zastrzeżeniem Rejsów zawierających taką usługę, Spółka nie jest zobligowana do zapewnienie Pasażerom posiłku lub napojów w trakcie Rejsu, niezależnie od pogody.
 24. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w Rejsach spowodowanych złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi, awariami silnika lub urządzeń Łodzi.
 25. Jeżeli Rejs zostanie odwołany z przyczyn leżących po stronie Spółki lub Kontrahentów, Pasażer otrzyma zwrot opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości lub będzie miał możliwość wzięcia udziału w innym Rejsie o wartości tożsamej z wartością odwołanego Rejsu.
 26. Niezwłocznie należy zgłaszać wszelkie uszkodzenia Łodzi wykryte:
  • przed rozpoczęciem Rejsu pracownikom Spółki lub podmiotów współpracujących;
  • w trakcie rejsu telefonicznie na numer podany na pulpicie sterowniczym tj. 576 75 76 79.
 27. W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników rejsu i własnego, np. pożaru, należy niezwłocznie opuścić jednostkę w sposób bezpieczny, po uprzednim zaopatrzeniu w kamizelki ratunkowe i poinformowaniu odpowiednich służb ( tel. 112) i obsługi przystani (576 75 76 79).
 28. Spółka i Kontrahent nie ponoszą odpowiedzialności za utracone lub zniszczone mienie Pasażerów, o ile te straty nie wynikają z rażącego błędu Spółki lub Kontrahenta. Pasażerowie powinni zabezpieczyć swoje mienie w trakcie Rejsu mając na względzie jego charakter oraz możliwe do wystąpienia warunki (np. wypadnięcie za burtę, uderzenie, wypadnięcie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, itp.).
 29. Pasażerowie we własnym zakresie powinni zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą dokumenty, karty płatnicze oraz pieniądze. Spółka i Kontrahent nie odpowiadają za kradzież i skutki kradzieży dokumentów, kart płatniczych oraz innych przedmiotów należących do Pasażerów.
 30. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń sprzętu powstałych z jego winy, jak również kosztów zniszczonego lub uszkodzonego wyposażenia bądź osprzętu Łodzi.
 31. Pasażerowie zobowiązani są do bezpośredniego i niezwłocznego zgłaszania wszelkich uwag, zastrzeżeń i potrzeb bezpośrednio do obsługi przystani. Spółka i Kontrahenci dołożą wszelkich
  starań dla polubownego wyjaśnienia i rozstrzygnięcia ewentualnych sporów.
 32. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym do Rejsów już zarezerwowanych w dniu zmiany Regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu dokonania Rezerwacji.
 33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2019 r.