Regulamin rejsów

REGULAMIN REJSÓW PO WIŚLE „WARSZAWSKI WIR”

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa szczegółowe zasady i warunki udziału w rejsach turystycznych po Wiśle („Rejsy”), realizowanych za pośrednictwem przystani „Warszawski Wir” („Przystań”), zarządzanej przez spółkę WWB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455571, NIP: 525-25-46-149, REGON:146497987, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („Spółka”).
 2. Tytuły prawne do łodzi wykorzystywanych do Rejsów („Łodzie”) przysługują podmiotom współpracującym ze Spółką na podstawie odrębnie zawartych umów o współpracy („Kontrahenci”). Lista podmiotów, o których mowa powyżej dostępna jest na stronie internetowej warszawskiwir.pl oraz na terenie Przystani. Spółka udostępnia te dane na każde żądanie osoby zainteresowanej.
 3. Łodzie spełniają wymagania przepisów prawa w zakresie żeglugi śródlądowej, wyposażone są zgodnie z obowiązującym prawem. Łodzie, w zakresie wymaganym przez prawo, kierowane są przez stermotorzystów żeglugi śródlądowej („Stermotorzyści”).
 4. W celu wzięcia udziału w Rejsie należy dokonać wcześniejszej rezerwacji za
  pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Spółki
  pod adresem: www.warszawskiwir.pl lub w miejscu lokalizacji Przystani.
 5. Każdy z uczestników Rejsu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników Spółki, a także Stermotorzystę.
 6. Pasażerowie, którzy w dniu Rejsu nie ukończyli 18 lat mogą uczestniczyć w Rejsie wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby dorosłej.
 7. W trakcie odbywania Rejsu Pasażerów obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. wylewania do Wisły substancji, wyrzucania śmieci lub jakichkolwiek innych przedmiotów;
  2. przyjmowania środków odurzających lub pozostawania pod wpływem środków odurzających w trakcie Rejsu;
  3. palenia tytoniu;
  4. skoków z Łodzi do wody;
  5. wychylania się, wysuwania rąk, nóg lub przedmiotów poza burtę Łodzi mogących skutkować powstaniem zagrożenia zdrowia lub życia;
  6. zabierania na pokład Łodzi większej liczby Pasażerów niż wynika to z wcześniej dokonanej rezerwacji;
  7. wnoszenia na Łódź substancji łatwopalnych, żrących lub wybuchowych oraz używanie otwartego ognia;
  8. wykorzystywania Łodzi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  9. wprowadzania na Łódź zwierząt;
  10. połowu ryb.
 8. Stermotorzysta  lub Sternik ma prawo odmówić udziału w Rejsie lub usunąć z Łodzi Pasażerów:
  1. których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środków odurzających;
  2. niestosujących się do poleceń Stermotorzysty lub Sternika;
  3. w sposób rażący lub uporczywy naruszających ustalony porządek Rejsu lub zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników Rejsu;
  4. naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia, o których mowa w ust. 7 powyżej
  5. w przypadku Rejsu Łodzią sportową – będących pod jakimkolwiek wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także niestosujących się do poleceń w zakresie bezpieczeństwa wydawanych przez Stermotorzystę lub Sternika (zapięcie pasów, założenie kapoków itp.).
 9. Na czas Rejsu każdy z Pasażerów otrzyma kamizelkę ratunkową, którą zobowiązany jest mieć założoną przez cały okres trwania Rejsu.
 10. Minimalny wiek uczestnika rejsu łodzią JET GO to 12 lat. Uczestnicy poniżej 18-tego roku życia mogą brać udział w rejsie łodzią JET GO wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby dorosłej. Poziom emocji podczas rejsu, zbliżony jest do emocji podczas jazdy rollercoaster w parkach rozrywki. Każdy uczestnik, podejmuje decyzję o uczestnictwie w rejsie samodzielnie, mając na uwadze umiejętności, możliwości, stan swojego samopoczucia, kondycji, zdrowia i świadomości wpływu przeciążeń na organizm swój, a w szczególności swojego podopiecznego. Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z atrakcji JET GO.
 11. Pasażerowie oświadczają, że ich stan zdrowia umożliwia udział w Rejsie oraz zobowiązują się do poinformowania Stermotorzysty, Sternika lub pracownika Warszawskiego Wiru o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach, które mogą mieć jakiekolwiek znaczenie dla ich bezpieczeństwa w trakcie Rejsu.
 12. Z zastrzeżeniem Rejsów zawierających taką usługę, Spółka nie jest zobligowana do zapewnienia Pasażerom posiłku lub napojów w trakcie Rejsu, niezależnie od pogody.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w Rejsach spowodowanych złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi, awariami silnika lub urządzeń Łodzi.
 14. Jeżeli Rejs zostanie odwołany z przyczyn leżących po stronie Spółki lub Kontrahenta, Pasażer otrzyma zwrot opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości lub będzie miał możliwość wzięcia udziału w innym Rejsie o wartości tożsamej z wartością odwołanego Rejsu.
 15. Wszelkie uszkodzenia Łodzi wykryte przed rozpoczęcia Rejsu oraz w jego trakcie należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Spółki lub Stermotorzyście.
 16. Spółka i Kontrahent nie ponoszą odpowiedzialności za utracone lub zniszczone mienie Pasażerów, o ile te straty nie wynikają z rażącego błędu Spółki lub Kontrahenta. Pasażerowie powinni zabezpieczyć swoje mienie w trakcie Rejsu mając na względzie charakter oraz możliwe do wystąpienia warunki (np. wypadnięcie za burtę, uderzenie, wypadnięcie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp.).
 17. Pasażerowie we własnym zakresie powinni zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą
  dokumenty, karty płatnicze oraz pieniądze. Spółka i Kontrahent nie odpowiadają za
  kradzież oraz jej skutki dokumentów, kart płatniczych, dokumentów oraz innych
  przedmiotów należących do Pasażerów.
 18. Pasażer zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń Łodzi powstałych z
  jego winy, jak również kosztów zniszczonego lub uszkodzeonego wyposażenia bądź
  osprzętu Łodzi.
 19. Pasażerowie zobowiązani są do bezpośredniego i niezwłocznego zgłaszania wszelkich
  uwag, zastrzeżeń i potrzeb bezpośrednio do Stermotorzysty. Spółka dołoży wszelkich
  starań dla polubownego wyjaśnienia i rozstrzygnięcia ewentualnych sporów.
 20. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym do Rejsów już zarezerwowanych w dniu zmiany Regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w chwili dokonania Rezerwacji.
 21. Regulamin stosuje się odpowiednio do najmu Łodzi.
 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2019 r.