Regulamin

W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną w kraju zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w ramach serwisu internetowego www.warszawskiwir.pl

 1. DEFINICJE
  1. Warszawski Wir – WWB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11/49, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455571, posiadająca numer NIP: 5213645841, REGON: 146594733, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł;
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Warszawski Wir, znajdujący się pod adresem www.warszawskiwir.pl;
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych i korzystająca z usług świadczonych przez Warszawski Wir w ramach Serwisu, w tym dokonywania Rezerwacji;
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Kontrahent – podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do łodzi wykorzystywanych do rejsów turystycznych po Wiśle w ramach realizacji dokonanych Rezerwacji, współpracujący z Warszawskim Wirem na podstawie umowy o współpracy;
  6. Użytkownik – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z rejsu turystycznego po Wiśle przeprowadzonego w ramach realizacji Rezerwacji dokonanej przez Klienta (przy czym Użytkownikiem może być również sam Klient będący osobą fizyczną);
  7. Konto Klienta – funkcjonalność Serwisu, uruchomiona na rzecz Klienta przez Warszawski Wir po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Serwisie. Konto Klienta prowadzone jest przez Warszawski Wir pod unikalną nazwą (login);
  8. Formularz Rezerwacji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający dokonanie Klientowi Rezerwacji;
  9. Rezerwacja – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Warszawski Wir na rzecz Klientów w ramach Serwisu, polegająca na umożliwieniu Klientom rezerwacji rejsów turystycznych po Wiśle łodziami Kontrahenta zgodnie z ofertą i cennikiem przedstawionymi w Serwisie;
  10. Umowa Najmu – umowa najmu łodzi Kontrahenta zawarta pomiędzy Klientem a Kontrahentem w konsekwencji dokonania skutecznej Rezerwacji w ramach Serwisu;
  11. Operator Płatności – Przelewy24.pl, tj. PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, posiadająca numer NIP: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy: 4.500.000,00 zł, opłacony w całości;
  12. Usługa płatnicza – realizowana przez Operatora Płatności usługa zapłaty za Rezerwację dokonywaną w ramach Serwisu;
  13. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123), określający zasady świadczenia przez Warszawski Wir usług za pośrednictwem Serwisu, dostępny pod adresem: https://warszawskiwir.pl/regulamin.
 2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Warszawski Wir świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Warszawski Wir świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
   1. prowadzenia Konta Klienta;
   2. umożliwienia dokonywania przez Klientów Rezerwacji w terminach ustalonych w ramach udostępnionego w Serwisie harmonogramu, za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego znajdującego się w Serwisie, skutkującej zawarciem Umowy Najmu;
   3. udostępniania Użytkownikom informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Warszawski Wir oraz Kontrahenta (Newsletter).
  3. Korzystanie przez Klientów z Serwisu ma charakter nieodpłatny.
  4. W celu korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Warszawski Wir, Klienci muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
   1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;
   2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
   3. korzystanie z aktualnej wersji przeglądarek stron www (typu Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Safari itp.).
  5. Warszawski Wir zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwiać Klientom korzystanie z Serwisu.
 3. USŁUGA REZERWACJI
  1. W celu utworzenia Konta Klienta (koniecznego do dokonania Rezerwacji), Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
  2. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Warszawski Wir w Serwisie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala hasło dostępu.
  3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
   1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;
   2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
   3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
   4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta Klienta;
   5. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz przez Warszawski Wir usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta.
  4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient potwierdza rejestrację Konta Klienta poprzez naciśnięcie na link (odsyłacz) weryfikujący, wysłany automatycznie przez Serwis na podany adres e-mail. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji (za wyjątkiem loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Warszawski Wir za pośrednictwem Serwisu.
  5. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Konta Klienta. W zakresie dopuszczonym przez prawo Warszawski Wir nie odpowiada za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
  6. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta może samodzielnie je usunąć w panelu Konta Użytkownika.
  7. Warszawski Wir jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Warszawskiego Wiru, Kontrahenta lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Warszawski Wir zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
  8. W celu przeglądania Serwisu nie jest konieczna rejestracja Konta Klienta.
 4. USŁUGA REZERWACJI
  1. Warunkiem dokonania Rezerwacji jest:
   1. posiadanie aktywnego Konta Klienta i zalogowanie się do Serwisu,
   2. wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego,
   3. zapoznanie się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności, zaakceptowanie ich postanowień i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   4. dokonanie opłaty rezerwacyjnej zgodnie z cennikiem znajdującym się w Serwisie.
  2. Umowa Najmu zawierana jest w momencie ukończenia dokonywania Rezerwacji przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „DOKONAJ PŁATNOŚCI”.
  3. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji zostanie automatycznie wysłane przez Serwis na podany przez Klienta adres poczty e-mail.
  4. Klient może dokonać dowolnej liczby Rezerwacji, przy czym rejsy turystyczne po Wiśle lub miejsca w Łodzi mogą być ograniczone ilościowo. W takim przypadku o kolejności realizacji rejsów w ramach Rezerwacji decyduje termin dokonania Rezerwacji.
  5. Warszawski Wir zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania Rezerwacji w przypadku odmowy akceptacji płatności zleconej przez Klienta przez systemy weryfikujące, bank lub Operatora Płatności.
  6. Kwoty opłat rezerwacyjnych podanych w cenniku znajdującym się w Serwisie są kwotami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.
  7. Kwoty opłat rezerwacyjnych są wiążące w chwili dokonania przez Klienta Rezerwacji. Warszawski Wir zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat rezerwacyjnych, przy czym zmiany te nie dotyczą Rezerwacji już złożonych i opłaconych.
  8. Warszawski Wir nie jest stroną Umowy Najmu zawartej na skutek dokonania Rezerwacji.
  9. Warszawski Wir nie odpowiada:
   1. za sprawność techniczną, bezpieczeństwo, wygląd oraz czystość łodzi Kontrahenta;
   2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań obciążających Kontrahenta.
  10. Warszawski Wir wskazuje, że Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Najmu w trybie natychmiastowym, w przypadku:
   1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy Najmu,
   2. dezaktualizacji zamieszczonego w Serwisie harmonogramu w sytuacji, gdy Klient nie zgodził się na alternatywę dotyczącą Rezerwacji złożoną przez Kontrahenta. W takim przypadku Klient otrzymuje zwrot opłaty rezerwacyjnej w pełnej kwocie.
 5. ANULOWANIE LUB ZMIANA REZERWACJI
  1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.
  2. Z zastrzeżeniem punktu 5.A. powyżej, Klienci mają prawo do anulowania lub zmiany Rezerwacji, jednak nie później niż na 48 godzin przed terminem wybranym w Formularzu Rezerwacyjnym.
  3. Klient może anulować lub dokonać zmiany Rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: booking@warszawskiwir.pl lub formularza rezerwacyjnego znajdującego się w Serwisie.
  4. W przypadku prawidłowo dokonanego anulowania Rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej.
  5. Zwrot opłaty rezerwacyjnej następuje przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonana została opłata rezerwacyjna.
  6. Zwrot opłaty rezerwacyjnej następuje w terminie 30 dni od dnia anulowania Rezerwacji.
  7. W przypadku anulowania Rezerwacji z naruszeniem warunków o których mowa w ust. 5.1. i 5.2. powyżej, Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej.
 6. NEWSLETTER
  1. Warszawski Wir udostępnia Klientom informacje handlowe dotyczące usług świadczonych przez Warszawski Wir w formie Newslettera.
  2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Warszawski Wir, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Warszawskiego Wiru. Newsletter przesyłany jest przez Warszawski Wir do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Warszawski Wir w Serwisie oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza. Klient może zamówić usługę Newsletter również po rejestracji Konta Klienta – w panelu użytkownika w Serwisie.
  4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypisując się z subskrypcji przez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się treści informacji.
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Klienci mają prawo składać reklamacje dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Warszawski Wir w ramach Serwisu.
  2. Reklamacje należy przesyłać pisemnie na adres Warszawskiego Wiru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@warszawskiwir.pl.
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
  4. Warszawski Wir niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpozna i udzieli odpowiedzi na reklamację.
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – PLATFORMA ODR
  1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
   3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  3. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
  4. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
  5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Warszawski Wir wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
 9. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Warszawski Wir.
  2. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów, zbieranych i przetwarzanych w związku rejestracją konta w Serwisie i korzystaniem z usług świadczonych przez Warszawski Wir w ramach Serwisu, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://warszawskiwir.pl/polityka-prywatnosci.
 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  1. Warszawski Wir zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie przez Klientów w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 10.A. powyżej.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie, a także może być dostarczony Klientowi na każde jego żądanie drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat w tym zakresie.
  5. Warszawski Wir zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, że do Rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania Rezerwacji.
  6. Warszawski Wir powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Klienci będą zobowiązani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2019 r.